Rynek w Jędrzejowie

Na podstawie szczegółowych analiz miejsca powstały założenia projektowe dotyczące koncepcji przebudowy rynku w Jędrzejowie. W jej wyniku stwierdzono, że atutami placu są: regularny kształt, odrestaurowana pierzeja południowa, odrestaurowany zegar słoneczny na jednej z narożnych kamienic, spójny zespół zabudowy, zróżnicowane ukształtowanie terenu placu, dziedzictwo historyczne, pierzeje zabytkowej zabudowy.

Do wad zaliczono: dominujący ruch samochodowy, ograniczoną powierzchnię dla ruchu pieszego, ubytki w zabudowie oraz zbyt niską zabudowę plombową, brak elementów kompozycyjnych, brak spójności posadzki z kształtem placu, kolorystyka i brak systemu identyfikacji wizualnej, niewielka ilość zieleni, niewielkie zróżnicowanie i niewystarczająca ilość małej architektury.

W związku z powyższym przyjęto następujące wytyczne: całkowita zmiana układu komunikacyjnego rynku – w oparciu o wytyczne konkursowe, znaczne ograniczenie ruchu samochodowego w obrębie rynku, przywrócenie nadrzędnej komunikacji pieszej i rowerowej, znaczne zwiększenie ilości zieleni w obrębie opracowania – funkcja dekoracyjna i izolacyjna, propozycja elementów małej architektury o cechach indywidualnych oraz fontanny multimedialnej, propozycja formy przestrzennej – pomnika/rzeźby, propozycja miejsca i sposób organizacji imprez masowych, np.: jarmark, koncert, lodowisko, spotkanie publiczne, wydatnienie historycznego układu zabudowy poprzez zaproponowany moduł płyty rynku, poszukiwania rozwiązań projektowych charakterystycznych dla miejsca, odsłonięcie i wyeksponowanie murów fundamentowych dawnego ratusza, propozycje nowej zabudowy w skali małego miasteczka w oparciu o lokalne materiały np., piaskowiec, kamień polny. Płyta rynku wraz z przyległymi ulicami została zaprojektowana w oparciu o moduł wynikający ze średniowiecznego podziału i wydłużonego kształtu działek przyrynkowych – nawiązanie do początku lokacji miasta. Linie podziału modularnego rozmieszczono w rozstawie będącym wielokrotnością submodułu 0,6m x 0,6m. W oparciu o moduł zaprojektowano większość elementów kompozycyjnych, małej architektury, fontannę multimedialną, schody terenowe oraz zieleń na placu. Plac został skomponowany i wystrefowany w oparciu o wyżej opisany moduł oraz naturalny spadek terenu. Kompozycja placu ma na celu podkreślenie i wyeksponowanie południowej pierzei rynku (najbardziej atrakcyjnej i o największych walorach historycznych) poprzez wprowadzenie schodów terenowych, siedzisk strefy ogródków gastronomicznych, fontanny multimedialnej oraz pomnika/rzeźby.
lokalizacja: Jędrzejów, Rynek
powierzchnia użytkowa: 1,6 ha
inwestor: Miasto Jędrzejów
data: 2015
status: projekt wykonawczy

zespół projektowy: 
Marcin Ustupski-Kaźmik
Krystian Krawczyk
Aleksandra Kubacka
Damian Szwajkos
JR-03.jpg
JR-04.jpg
JR-11.jpg
JR-05.jpg
JR-01.jpg
JR-07.jpg
JR-12.jpg
JR-06.jpg
JR-10.jpg
← Powrót